അല്‍‌പം (സ്വ)കാര്യം.

Saturday, May 2, 2009

ഏറനാടന്‍ സ്വരമേളം.

ഏറനാടന്‍ സ്വരമേളം.

ഏറനാടന്‍ കഥകള്‍/രസങ്ങള്‍/പാട്ടുകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍; നമുക്ക് അടിച്ചുപൊളിച്ച് തിമിര്‍ത്താടാം,നാടന്‍ സ്വരമേളമായ്!