അല്‍‌പം (സ്വ)കാര്യം.

Tuesday, October 27, 2009

മധുരമനോഹര സുന്ദര ഗാനരംഗം.

മധുരമനോഹര സുന്ദര സുരഭില മനോക്ഞമാം ഒരു ഗാനം, അതിന്റെ രംഗം ഇതാ ഇതാ...നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ.. ആണെങ്കില്‍ ഇനിയും തരാം.