അല്‍‌പം (സ്വ)കാര്യം.

Monday, May 17, 2010

ഗതി കെട്ടാല്‍ പൂച്ചയും തിന്നും പുല്ല്!ഗതി കെട്ടാല്‍ പുലി അല്ല പൂച്ചയും പുല്ല് തിന്നും!
പുലീടെ വകേലെ അമ്മാവന്റെ മകന്റെ മകന്‍ അല്ലേ പൂച്ച.
അപ്പോ പിന്നെ ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാതെ പിന്നെ?