അല്‍‌പം (സ്വ)കാര്യം.

Tuesday, January 26, 2010

നഗരകന്യക രാത്രിയില്‍ കൂടുതല്‍ കാമിനിയാകും! (വീഡിയോ രംഗം)


name="allowFullScreen" value="true">
src="http://www.youtube.com/v/ZE9Cprfyg6k&hl=en_US&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"

allowfullscreen="true" width="560" height="340">


ഒരു ചൂതാട്ടക്കളം പോലെയാണ് ഈ നഗരം.
കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറഞ്ഞ കളങ്ങളിലേക്ക്
വീശിയെറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യര്‍..
നേട്ടങ്ങളുടെ നിധികുംഭവുമായി തിരികെ പോയവര്‍...
വീണ്ടും കളിക്കളത്തില്‍ തുടരുന്നവര്‍,
നിര്‍ഭാഗ്യത്തിന്റെ തീക്കാറ്റില്‍
ചിറകു കരിഞ്ഞുവീണ ഈയ്യാം‌പാറ്റകള്‍..
ആര്‍ക്കും ആര്‍ക്കും മറുപടി തരാത്ത
കാമുകിയെപ്പോലെ
നഗരം അവളുടെ മായാനൃത്തം തുടരുന്നു...

പകലിന്റെ ഉടയാടകളെല്ലാം അഴിച്ചുവെച്ച്,
നഗരകന്യക രാത്രിയില്‍ കൂടുതല്‍ കാമിനിയാകും!

1 comment:

 1. ഒരു ചൂതാട്ടക്കളം പോലെയാണ് ഈ നഗരം.
  കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറഞ്ഞ കളങ്ങളിലേക്ക്
  വീശിയെറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യര്‍..
  നേട്ടങ്ങളുടെ നിധികുംഭവുമായി തിരികെ പോയവര്‍...
  വീണ്ടും കളിക്കളത്തില്‍ തുടരുന്നവര്‍,
  നിര്‍ഭാഗ്യത്തിന്റെ തീക്കാറ്റില്‍
  ചിറകു കരിഞ്ഞുവീണ ഈയ്യാം‌പാറ്റകള്‍..
  ആര്‍ക്കും ആര്‍ക്കും മറുപടി തരാത്ത
  കാമുകിയെപ്പോലെ
  നഗരം അവളുടെ മായാനൃത്തം തുടരുന്നു...

  പകലിന്റെ ഉടയാടകളെല്ലാം അഴിച്ചുവെച്ച്,
  നഗരകന്യക രാത്രിയില്‍ കൂടുതല്‍ കാമിനിയാകും!

  ReplyDelete